Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A kör­nyei képviselő-testület pályá­za­tot hir­det civil szer­ve­ze­tek részére támo­ga­tás elnye­ré­sére. A pályá­za­ton min­den olyan egye­sü­lési jog alap­ján lét­re­ho­zott szer­ve­zet részt vehet (egye­sü­let, ala­pít­vány, stb.), amely alap­sza­bá­lyá­nak, ala­pító okira­tá­nak meg­fe­lelően tevé­keny­sé­gét Környe köz­ség­ben tény­le­ge­sen foly­tatja, a sport és a kul­túra terü­le­tén kiemel­kedő mun­kát végez.

Beadási határidő: 2016. március 22. (kedd) 13 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő!

A részletes pályázati kiírás és az adatlap letölthető innen: civil-pályázat-2016 vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.

Megosztás