Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Jó ideje birkózott időnként a szél erejével és állta a sarat az a két nagyjából tíz méteres fa, melyeket április végén ékesítettek fel szalagokkal, s immáron a természet megújhodásának jelképeként, azaz májusfaként állítottak fel a Közösségi és Tájháznál, valamint a Művelődési Háznál. Június 5-én, Pünkösd vasárnapján elérkezett a kitáncolásuk, kidanolásuk ideje.

A környei Pünkösdi Vígasságok immáron hagyományosan a Közösségi és Tájháznál vették kezdetüket, ahol Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és szólt a má­jus­fa hagyományáról: ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten általában má­jus el­se­jé­re vir­ra­dó­ra ál­lí­tot­ták. A má­jus­fák ké­szí­té­se a le­gény­ek fe­la­da­ta volt. Éjsza­ka vág­ták ki az er­dőn, és má­jus el­se­jé­re vir­ra­dó­ra több­nyi­re ti­tok­ban ál­lí­tot­ták fel a he­lyi szo­kás­nak meg­fe­le­lő­en a lá­nyos há­zak­hoz, il­let­ve a kö­zé­pü­le­tek, kocs­mák elé. A szalagos fa a mai na­pig jel­zi a ta­vasz és a sze­re­lem ér­ke­zé­sét Környén. A má­jus­fa ki­tán­co­lá­sa a hó­nap utolsó szom­bat­ján, de legkésőbb Pünkösdkör tör­té­nik… A fa­lu má­jus­fá­ját a nép­tán­cos gyerekek éne­kel­ve kör­be tán­col­ják, míg a le­gény­ek ki­ás­sák. A dön­tés után kö­zös mu­lat­ság­gal bú­csúz­tat­ja a fa­lu la­kos­sá­ga a ta­vaszt.

Így történt ez Környén is: a Közösségi és Tájháznál a Német Nemzetiségi Dalkör nótáit és a közös polkát követően a Burschen Kapelle muzsikájára döntötték ki a májfát hagyományőrző környei legények, Hetzl Gábor, Daróczi Tibor, Králl Zoltán, Tisch Gábor, Králl Márton és Králl Péter.

A májusfa színes szalagjaikkal valamikor a katonák kalapjait ékesítették tovább, Környén pedig a táncos apróságok fedezték fel pár esztendeje, hogy milyen díszesek a kis copfocskákon, az ingecskék hajtókáin, így ezúttal is szorgalmasan gyűjtögették. Ezt követően indulhatott a zenés felvonulás a Művelődési Ház elé, ahol a legények gyakorlottan emelték ki és fektették el a májfát, hogy a gyerekek, felnőttek újabb szalagokat gyűjthessenek emlékbe, s hogy következhessen a mulatság a főtéren, ahol a tikkasztó hőség ellenére szép számmal gyülekeztek a pünkösdi vígasságok hírére.

Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a Pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. – köszöntötte a téren a vendégeket Tirhold Kármen, s ajánlotta figyelmükbe a valóban színes pünkösdi műsorcsokrot.

Elsőként a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport érkezett Klúber Petra és Wéberné Kürti Anna vezetésével, bájos műsorukkal elragadtatva a vendégeket, és ismét igazolva, hogy élő a hagyományőrzés Környén. Őket követte citeramuzsikával, ének- és gitárszóval Bolemányi Magdolna, Galgovics Ágh Adrienn és Bozó Kucskár Anikó a magyar dalkör képviseletében pünkösdi dalcsokorral, majd az általános iskola művészeti tagozatának Vízöntők Táncegyüttese mutatott be pünkösdi összeállítást. Az 1993-ban alakult Német Nemzetiségi Dalkör is ismét bizonyította, hogy nem véletlenül ünnepelhetik jövőre három évtizedes fennállásukat, Csanálosi László vezetésével és harmonikakíséretében csendültek fel a szebbnél szebb sváb énekek. Nem kis feladatra vállalkozott a szikrázó napsütésben a Schwung Tanzgruppe, melynek tagjai hagyományos viseletben ropták a keringőt és polkákat, zárásként az urak a közönség vastapsa mellett megérdemelten nézhettek a söröskorsó mélyére.

A májfadöntést és műsort idén is Pünkösdi batyus-bál követte a főtéren, a talpalávalóról, mulatságba érkezők szórakoztatásáról estébe nyúlóan a kecskédi Burschen Kapelle gondoskodott.

Megosztás